STANOVY
STANOVY
občanského sdružení
”Shidokai”
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Shidokai” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je Fibichova 2321/11, Šumperk, 78701;

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky - celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti kulturní výměny mezi Českou republikou a Japonskem, propagace japonské kultury na území České republiky, rozvoj přátelských vztahů mezi oběma zeměmi a spolupráce se subjekty podobného zaměření.

čl. II
Cíle činnosti

Cílemi sdružení jsou:
- podpora kulturní výměny mezi Českou republikou a Japonskem,
- propagace japonské kultury a šíření znalostí o Japonsku mezi českou veřejností, zejména formou organizování akcí, projektů, událostí, setkání, seminářů atd.,
- napomáhání rozvoje harmonických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou;
- pomoc v dalším rozvoji osobám se zájmem o japonskou kulturu;
- shromažďování dat a informací o Japonsku, sdružování odborníků v této problematice;
- spolupráce se subjekty obou zemí s podobnými cíli a zaměřeními, či se subjekty, jejichž podpora pomůže naplňování cílů sdružení – jak s fyzickými, tak právnickými osobami;
- spolupráce se státními orgány a institucemi v zájmu prohloubení oboustranně prospěšných vztahů a kontaktů mezi Japonskem a Českou republikou;
- vyvíjení maximálního úsilí a činnosti zaměřené na propagaci Japonska v České republice a České republiky v Japonsku; organizace jednorázových i déle trvajících projektů;
- organizace vzdělávacích seminářů a školení pro výkonné a reprezentativní složky sdružení;

čl. III
(Náplň a) Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech kultury, zejména:
- praktická činnost členů v případné spolupráci s partnerskými subjekty;
- kooperace s jinými sdruženími a organizacemi s podobnými cíli či podobným obsahem;
- poskytování pomoci a poradenství;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
- organizování jednorázových, krátkodobých i dlouhodobých projektů a akcí za účelem naplnění cílů činnosti;
- osvětová činnost.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví schůze představenstva.

čl. IV
Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 15 let)

2) Vedoucí dójó (předsedou nebo jednatelem pověřená osoba) podává výboru sdružení návrh na přijetí nového člena.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká 
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
- rozhodnutím ředitele sdružení o vyloučení;
- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
- úmrtím, zánikem sdružení

5) Člen má právo
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
- využívat materiálů sdružení za účelem sebevzdělávání.

6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; svou činností naplňovat cíle sdružení;
- platit členské příspěvky.

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
- členská schůze;
- výbor sdružení;
- ředitel sdružení;
- předseda.

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je rozhodujícím orgánem sdružení. Koná se nejméně jednou za dva roky, svolává ji ředitel sdružení. V případě, že členskou schůzi nesvolá ředitel sdružení, je k jejímu svolání kompetentní předseda. Neučiní-li tak ani ten, jsou k jejímu svolání kompetentní členové výboru sdružení.

2) Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Po uplynutí třiceti minut od začátku členské schůze je členská schůze schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. Usnáší se většinou hlasů přítomných členů.

3) O svolání mimořádné členské schůze mohou požádat členové výboru. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor rovněž tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 řádných členů.

4) Členská schůze
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
- projednává úroveň naplňování cílů sdružení a podává návrhy na zlepšení;
- volí ze svého středu členy výboru sdružení ze seznamu kandidátů, jenž schvaluje předseda sdružení;

čl. VII
Výbor sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Členem výboru sdružení je mimo jiné i předseda sdružení.

čl. VIII
Předseda sdružení

1) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověřeni členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

2) Předseda sdružení sdružení spoluřídí, jedná jeho jménem, rozhoduje o formách, jimiž budou naplňovány cíle sdružení.

3) Předseda sdružení je povinen naplňovat cíle sdružení v souladu s příkazy a návrhy ředitele sdružení.

4) Předseda sdružení má právo veta ve věcech, o nichž rozhodl Výbor sdružení a Členská schůze.

5) Prvním předsedou je Jiří Kučera, r.č. 780814/4861 (rozhodnuto před založením zakládajícími členy).

6) První předseda je stanoven při založení sdružení, každý další je přímo jmenován ředitelem sdružení.

7) Jeho funkční období končí jeho demisí, nebo odvoláním ředitelem sdružení, případně smrtí.

8) V případě rovnosti hlasů má jeho hlas rozhodující vliv ve věcech projednávaných Členskou schůzí i Výborem sdružení.

9) Vybírá pokladníka sdružení (ten dohlíží na dodržování zásad hospodaření), jeho funkční období je jeden rok.

10) Předseda svolává schůzi Výboru sdružení, neučinil-li tak ředitel, a to alespoň jednou za rok. V případě, že tomu tak neučiní, má právo svolat schůzi kterákoliv osoba pověřena Předsedou či Ředitelem sdružení jednat jménem sdružení (dále: "Jednatel").

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, nějaké služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Příjmy tvoří také členské příspěvky jednotlivých členů sdružení.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. IX
Ředitel sdružení

1) Ředitel sdružení sdružení řídí, jedná se o nejvyšší orgán sdružení.

2) Prvním Ředitelem sdružení je Kinji Nakagawa, č.p. TK 0577669 (rozhodnuto při založení sdružení).

3) Jeho funkční období končí jeho demisí a jmenováním svého zástupce, případně smrtí.

4) Ředitel jedná jménem sdružení, rozhoduje o formách, jimiž budou naplňovány cíle, stanovuje cíle nové.

5) Ředitel sdružení má právo jmenovat Jednatele sdružení.

6) Ředitel sdružení vybírá ze středu sdružení Předsedu sdružení, zároveň jej také odvolává.

7) Ředitel sdružení má právo veta ve věcech, o nichž rozhodl Výbor sdružení, Členská schůze a Předseda sdružení.

8) Ředitel svolává schůzi Výboru sdružení a to alespoň jednou za rok. V případě, že tomu tak neučiní, má právo svolat schůzi Předseda sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.